logo pezzettino1. Opdrachtuitvoering
De offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan PEZZETTINO vof heeft geleverd.
PEZZETTINO vof zal de opdracht uitvoeren vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling.
Om de uitvoering van de opdracht goed en conform het afgesproken tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle gegevens en documenten aan PEZZETTINO vof die hiervoor nodig zijn. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de opdrachtgever, die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zullen zijn.
Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door PEZZETTINO vof vindt plaats in onderling overleg.

2. Personeel
In overleg met de opdrachtgever kan PEZZETTINO vof tijdens de uitvoering van de opdracht de samenstelling van haar team medewerkers wijzigen, indien dit voor de uitvoering van de opdracht wenselijk is. Deze wijziging zal de deskundigheid van het team niet verminderen, noch de continuïteit van de uitvoering ongunstig beïnvloeden.
Bij ziekte van medewerkers/trainers wordt in overleg met de opdrachtgever voor gelijkwaardige vervanging gezorgd of wordt in overleg de opdracht uitgesteld.
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering en tot binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de wederpartij.

3. Betaling
Na de opdrachtbevestiging heeft de opdrachtgever een bedenktermijn van 14 kalenderdagen.
De betaling van de opdracht vindt vervolgens plaats in drie termijnen. Na de opdrachtbevestiging is de opdrachtgever 30% van de totale offertesom verschuldigd. Na voltooiing van de helft van de opdracht nog eens 50% van de offertesom en na beëindiging van de opdracht is de opdrachtgever de resterende 20% verschuldigd. PEZZETTINO vof stuurt hiertoe een factuur.
In de kostenberekeningen van PEZZETTINO vof zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de rekening dertig dagen na de vervaldatum nog niet is voldaan, kan PEZZETTINO vof de wettelijke rente vermeerderd met de ECB-rente, in rekening brengen. Indien de rekening 8 weken na de vervaldatum nog niet is voldaan, kan PEZZETTINO vof de uitvoering van het resterende deel van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op enig andere wijze tekort in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de voldoening van de rekeningen aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van deze rekeningen.

4. Duur en afsluiting opdracht
De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Deze eindafrekening dient door de opdrachtgever binnen 30 dagen na de vervaldatum te worden goedgekeurd. Mocht de opdrachtgever binnen deze termijn niet hebben gereageerd, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

5. Voortijdige beëindiging opdracht
Als een opdracht na een opdrachtbevestiging wordt geannuleerd voordat nog met de uitvoering is begonnen, zijn de volgende bedragen door de opdrachtgever verschuldigd:
– 2 maanden voor de start van de uitvoering: 10% van de offertesom,
– 1 maand voor de start van de uitvoering: 20% van de offertesom,
– 2 weken voor de start van de uitvoering: 30% van de offertesom,
– 1 week voor de start van de uitvoering: 50% van de offertesom.
Korter dan 7 dagen voor de start van de uitvoering is de totale offertesom verschuldigd.

De opdracht kan voortijdig worden beëindigd als één van beide partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte en de opdrachtbevestiging. In dat geval zal een opzegtermijn van één maand worden aangehouden, uitgezonderd voor opdrachten met een doorlooptijd van minder dan twee maanden.
Tot opzegging zal pas worden overgegaan, wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. PEZZETTINO vof behoudt daarbij aanspraak op betaling van rekeningen voor de tot dan toe verrichtte werkzaamheden.

6. Vertrouwelijkheid
PEZZETTINO vof verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Medewerkers of freelancers die in opdracht van PEZZETTINO vof werken, dienen hiertoe een Verklaring van Vertrouwelijkheid te ondertekenen.
PEZZETTINO vof zal voorts in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

7. Copyright
Het copyright van het door PEZZETTINO vof ontwikkelde materiaal ten behoeve van een opdracht ligt bij PEZZETTINO vof, tenzij hierover andere afspraken met de opdrachtgever zijn gemaakt.

8. Klachtenprocedure
Eventuele klachten die PEZZETTINO vof ontvangt, worden als volgt in behandeling genomen.
– De klant die een klacht indient krijgt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van ontvangst,
– De behandeling van de klacht is altijd vertrouwelijk.
– Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de indiener van de klacht hiervan voor het verstrijken van de 4 weken termijn in kennis gesteld worden. Het uitstel moet worden toegelicht en er moet een indicatie gegeven worden, wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
– De bewaartermijn van een klacht en de afhandeling wordt intern geregistreerd en minimaal 2 jaar bewaard.
– In geval de klant niet akkoord gaat met de afhandeling van de klacht treedt de geschillenregeling in werking.

9. Geschillenregeling
De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
– Onopgeloste geschillen tussen de klant en PEZZETTINO vof in de klachtenprocedure kunnen zowel door de klant als door PEZZETTINO vof aanhangig worden gemaakt bij een door PEZZETTINO vof aangezochte mediator, te weten:
M. J. Beunes te Oosterbeek, geregistreerd als Registermediator bij de Mediatorfederatie & Kwaliteitsregister.
– Deze mediator neemt een geschil slechts in behandeling, indien de klant zijn klacht eerst bij PEZZETTINO vof heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
– Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de mediator aanhangig te worden gemaakt.
– Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd aan de mediator voor het dan geldende tarief.
– De klant kan een geschil voorleggen aan deze mediator.
– Wanneer PEZZETTINO vof een geschil wil voorleggen aan deze mediator, moet zij eerst de klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. PEZZETTINO vof dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
– De beslissing van de mediator gebeurt in de vorm van een bindend advies.

10. Overige bepalingen
Mochten er zich tijdens de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen, die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in overleg naar een oplossing worden gezocht.

Heveadorp, 9 september 2014