logo pezzettinoConflicten hanteren vraagt een aantal vaardigheden, zoals verwoorden van  je verhaal en je gevoelens, luisteren, vragen stellen en samen zoeken naar oplossingen. Peermediation en peermentoring leert leerlingen/studenten om deze vaardigheden bewust in te zetten. Samenwerken is belangrijk bij het voorkomen en hanteren van conflicten. Peermediation/peermentoring leert leerlingen/studenten zich in te leven in de ander en afspraken te maken met  elkaar.  Ze leren op deze manier om met elkaar samen te werken.

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij de twee partijen zelf het heft in handen houden en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen aandeel in het conflict. Mediators dragen zelf geen oplossingen aan. Ze begeleiden het proces en leiden het gesprek in goede banen.

Peermediation en peermentoring zijn krachtige instrumenten. In de praktijk blijkt dat conflicten door leerlingen/studenten effectief aangepakt kunnen worden. Positieve effecten van peermediation en peermentoring kunnen zijn:

  • Meer veiligheid op school, zodat leerlingen zich fysiek en psychisch veilig weten.
  • Drempelverlaging, de drempel om conflicten met leeftijdgenoten te bespreken is lager dan bij bespreking daarvan met mentor of docent.
  • Verbetering leerprestaties van leerlingen. Zij leren slechter als ze onopgeloste conflicten hebben, boos, bang of teleurgesteld zijn of zich onveilig voelen.
  • Werkklimaat voor docenten. Leerlingen en docenten gaan effectiever met onderlinge conflicten om. Er zijn minder problemen, waardoor meer ontspannen les kan worden gegeven.
  • Empowerment van leerlingen. Leerlingen die een conflict hebben kunnen daarvan leren: het empowerment effect. Dit is tevens de kern van peermediation en peermentoring. Het gaat niet alleen om de inhoudelijke oplossing van een conflict, maar nog belangrijker is het versterken van het gevoel van eigenwaarde van leerlingen in conflictsituaties.
  • Zelfreflectie is belangrijk. Als leerlingen in een conflict ervaren dat het hun lukt samen een goede oplossing voor het conflict te vinden, en zelf de verantwoordelijkheid voor het conflict en de oplossing in handen te nemen, dan sterkt dit hun vertrouwen in hun conflictvaardigheden in andere situaties. Dat is van grote waarde als leerervaring en als levenservaring.peer mediation collage
  • Jong geleerd, oud gedaan. Hoe jonger, hoe sneller opgelost. Het blijkt dat leerlingen bij ruzies des te sneller tot resultaten komen naarmate ze jonger zijn.
  • Verantwoordelijkheidsgevoel. Als peermediation of peermentoring eenmaal een plaats heeft gekregen, heeft het als waardevol neveneffect dat leerlingen zich meer actief betrokken gaan voelen bij hùn school, een school waar ze willen leren en leven, hùn school waar ze trots op zijn.

 

Rob Zinnemers is ingeschreven bij het Internationale ADR-register als Associate Certified Mediator. Hij heeft een jarenlange ervaring met trajecten op het gebied van peermediation en peermentoring.